Srifa FroZen Food

Welcome

          ขนมอร่อย ขึ้นชื่อที่ยาวนานกว่า 20 ปีในฐานะผู้ผลิตเบเกอรี่ ด้วยโรงงานผลิตที่ทันสมัย พร้อมด้วยบุคลากรที่มีประสบการณ์สูง เพื่อให้ง่ายต่อการสร้างอาชีพของคนรุ่นใหม่ เพื่อให้การดำเนินกิจการเบเกอรี่ที่ง่ายขึ้น ผลิตภัณฑ์แป้งแช่แข็งของศรีฟ้า จะช่วยลดปัญหาการขาดแคลนช่างฝีมือ ลดขั้นตอนการผลิตที่ยุ่งยาก ตัดปัญหาความผิดพลาดในการชั่งส่วนผสมผิดสูตร สะดวกใช้ ง่ายต่อการควบคุมสต๊อกสินค้า ศรีฟ้าจึงเพียบพร้อมไปด้วยสินค้าคุณภาพหลากหลายชนิด อาทิเช่น เค้กฝอยทองอันลือชื่อ เค้กแช่แข็งกึ่งสำเร็จรูป ทองม้วนตราสุธีรา ตลอดจนแป้งพาย แป้งเดนิช แป้งขนมปังแช่แข็งกึ่งสำเร็จรูป ที่ผ่านกระบวนการผลิตที่ได้รับการับรองตามมาตรฐานGMP และ HACCP จากบริษัทชั้นนำ ผลิตภัณฑ์ของศรีฟ้าเป็นทางเลือกหนึ่ง ที่ผ่านการพิสูจน์แล้วว่ามีคุณภาพ เป็นที่ยอมรับจากลูกค้าจำนวนมากของ ร้านศรีฟ้ากาญจน์ ทุกสาขา จึงมั่นใจได้ในคุณภาพ ดังปณิธานที่ว่า “เราจะผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ ปลอดภัยต่อการบริโภค เราพร้อมที่จะเป็นหนึ่งในเครือข่ายที่ดีของท่าน จะยึดมั่นในความซื่อสัตย์ และเป็นบรรษัทภิบาลกับคู่ค้าทั้งมวล”

          Delicious Bakery with high technology production line together with highly experienced staff, we support new career paths for the next generation of bakery for the easy way to run bakery business. Our frozen dough will help you reduce the problems of lack of skilled labour, complicated procedures, and inaccurate recipe measurements. It is a convenient and easy way to control your inventory. Therefore, Srifa is completed with a wide variety of best quality products such as the famous “Foy Thong Cake”, other frozen cakes, Thong Muan(Thai Coconut Crispy Rolls) from Suthera including frozen pie dough, danish dough, and block dough which are produced under the GMP and HACCP standards. Our products are proven, by the acceptance of our customers in every Srifa bakery branches, to be a new way of doing bakery business. Therefore we are confident in our products’ quality. According to our determination to produce high quality products, safe to consume, and we are ready to be your alliance. We will keep our honesty, fairness to all of our customers.

กลับสู่หน้าหลัก